Image

1. FLEXIBILNÍ
COPY CENTRUM

Pracovní dobu upravujeme dle dohody s Vámi a celkovému množství zakázek a našich kapacit.

Objednat zakázky můžete online.

Čas vyzvednutí dle dohody.

Online příjem zakázek není omezen na OT dobu.

Zakázková výroba

Je-li předmětem kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím internetového obchodu nebo jiného komunikačního prostředku na dálku kupujícím, který je spotřebitelem, poskytnutí služby (např. objednávka výroby desek závěrečné práce, nebo tisku nebo vazba či laminace dokumentů) a pokud termín plnění specifikovaný v (internetové) objednávce je kratší než čtrnáctidenní zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy, žádá spotřebitel dle § 1823 občanského zákoníku, aby prodávající započal s plněním předmětu kupní smlouvy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující – spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy termín plnění je kratší než zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem, je jeho právo odstoupit od smlouvy omezeno (§ 1834 a 1837 OZ).

§ 1834: Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli celou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

§ 1837: Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.