Image

1. FLEXIBILNÍ
COPY CENTRUM

Pracovní dobu upravujeme dle dohody s Vámi a celkovému množství zakázek a našich kapacit.

Objednat zakázky můžete online.

Čas vyzvednutí dle dohody.

Online příjem zakázek není omezen na OT dobu.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je provedení díla, poskytnutí služby nebo prodej zboží, mezi prodávajícím (dodavatelem), jak je specifikován níže, a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „kupující“). Provedení díla, poskytnutí služby a prodej zboží je dále v těchto obchodních podmínkách souhrnně označován jako dodání „zboží“ a smlouva na dodání tohoto zboží jako „kupní smlouva.“

 

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s uzavřením smlouvy prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího a související právní vztahy. Internetový obchod (e‐shop) či objednávkové formuláře jsou prodávajícím provozovány prostřednictvím webových rozhraní na internetových stránkách: sovacopy.cz a sovadiplomky.cz.

 

1.3. Prodávajícím je SOVA COPY, Milada Šimová, se sídlem Jiráskova 1286, 530 02 Pardubice, Ičo: 88355951, Dič: CZ8561153634, zapsaná na úřadě příslušném podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic (dále také jako "SOVA COPY").

 

1.4. Prodávající má tuto provozovnu: SOVA COPY, Chelčického 782/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov, email: info@sovacopy.cz, tel.: 602 565 265.

 

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Použití všeobecných obchodních podmínek kupujícího není přípustné, ledaže se na tom smluvní strany výslovně písemně dohodnou.

 

1.7. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Je‐li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

 

2.1. Kupní smlouvu lze uzavřít v písemné formě na základě písemné objednávky kupujícího a potvrzení této objednávky prodávajícím (např. ve formě zakázkového listu). Písemná forma je zachována i při použití emailové komunikace mezi kupujícím a prodávajícím. Objednávka obsahuje kromě identifikačních údajů prodávajícího a kupujícího zejména specifikaci zboží, termín dodání zboží a výši kupní ceny (včetně daně z přidané hodnoty), případně i výši nákladů spojených s dodáním zboží, způsob platby a nezbytné kontaktní údaje.

 

2.2. V případě využití internetového obchodu prodávajícího je kupní smlouva uzavřena odesláním potvrzení o vytvoření objednávky, jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v uživatelském rozhraní či v internetové objednávce.

 

2.3. Potvrzením objednávky se kupující zavazuje odebrat a zaplatit zboží uvedené v objednávce. Změnu či zrušení objednávky kupujícího je po uzavření kupní smlouvy možné provádět pouze se souhlasem prodávajícího, není‐li dále stanoveno jinak. Kupující má právo bezplatně zrušit svou objednávku (tj. odstoupit od kupní smlouvy) do třiceti (30) minut od okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. v případě využití internetového obchodu ‐ od okamžiku odeslání potvrzení o vytvoření objednávky na emailovou adresu kupujícího. Žádost o zrušení objednávky je nutné ve lhůtě třiceti (30) minut sdělit prodávajícímu, a to výhradně emailem zaslaným na e‐mail, ze kterého bylo odesláno potvrzení o vytvoření objednávky. Pozdější požadavky na zrušení objednávky a veškeré požadavky na změnu objednávky mohou být prodávajícím zpoplatněny. Tyto požadavky musí kupující neprodleně sdělit prodávajícímu, a to výhradně emailem zaslaným na elektronickou adresu dané provozovny, eshopu či osobně na provozovně. Pokud jsou nicméně s požadovanou změnou či zrušením spojeny náklady na straně prodávajícího (zejména pokud je zboží již vyrobeno nebo bylo započato s jeho výrobou), je prodávající oprávněn požadovat i náhradu nákladů spojených s takovou dodatečnou změnou či zrušením objednávky (k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy viz oddíl 7. níže).

 

2.4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

Internetový obchod

 

2.5. Internetový obchod prodávajícího obsahuje seznam a ceny zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží nebo služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístněné na webovém rozhraní internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či služby (zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží, nedostatečných výrobních kapacit apod.). Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

2.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném zboží,b) výši ceny a nákladech spojených s dodáním zboží, c) způsobu úhrady ceny a souvisejících nákladů,d) identifikačních a kontaktních údajích kupujícího, e) způsobu a místu doručení objednávaného zboží a f) předpokládaném termínu doručení(dále jen „internetová objednávka“).

 

2.7. Před odesláním internetové objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Internetovou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“, „Souhlasím s objednávkou“ apod. Údaje uvedené v internetové objednávce jsou závazné a jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v internetové objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“). Kupující je povinen zajistit správné nastavení své emailové pošty. Prodávající nenese odpovědnost, pokud není e‐mailové potvrzení internetové objednávky doručeno kupujícímu z důvodu nefunkční nebo plné e‐mailové schránky, chybného uvedení e‐mailu v internetové objednávce nebo označení takového e‐mailu jako spam (nevyžádaná pošta).

 

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním potvrzení o vytvoření objednávky, jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

2.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru internetové objednávky (např. z důvodu velkého množství zboží, vysoké ceny či předpokládaných nákladů na dopravu) požádat o dodatečné potvrzení internetové objednávky (zpravidla emailem). Pokud kupující svou internetovou objednávku bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dní) nepotvrdí a byla‐li již uzavřena kupní smlouva, kupní smlouva se uplynutím 5. pracovního dne po odeslání žádosti prodávajícího o dodatečné potvrzení internetové objednávky kupujícím automaticky ruší. Lhůta prodávajícího k dodání zboží běží až dnem doručení předmětného potvrzení na emailovou adresu prodávajícího.

 

2.10. V případě zjevně nesprávných či mylných údajů uvedených v internetové objednávce (např. omyl ohledně typu výrobku nebo jeho parametrů – mylný formát apod.) je prodávající oprávněn, nebudou‐li takové nesprávné či mylné údaje dodatečně vyjasněny, odstoupit od kupní smlouvy, a to na základě oznámení o odstoupení zaslaného na emailovou adresu kupujícího. Lhůta prodávajícího k dodání zboží běží až dnem vyjasnění předmětu internetové objednávky, např. na základě potvrzení kupujícího doručeného na emailovou adresu prodávajícího.

 

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 

Souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

 

2.12. Je‐li předmětem kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím internetového obchodu nebo jiného komunikačního prostředku na dálku kupujícím, který je spotřebitelem, poskytnutí služby (např. objednávka vizitek či svatebních oznámení s přípravou grafického návrhu, tisk na materiál dodaný kupujícím, výroba duplomové práce, tisk či vazba dokumentů, laminace dokumentů atd.) a pokud termín plnění specifikovaný v (internetové) objednávce je kratší než čtrnáctidenní zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy, žádá spotřebitel dle § 1823 občanského zákoníku, aby prodávající započal s plněním předmětu kupní smlouvy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující – spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy termín plnění je kratší než zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem, je jeho právo odstoupit od smlouvy omezeno – k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy viz oddíl 7. níže.

 

3. Cena zboží a platební podmínky

 

3.1. Cenu zboží, náklady spojené s dodáním zboží a případné další platby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na pokladně na provozovně prodávajícího, předem bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího nebo na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, a to v hotovosti, případně i platební kartou, pokud to zvolený přepravce nabízí, a v případě kupních smluv uzavřených na základě internetové objednávky dále také:

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není‐li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3.3. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Není‐li výslovně uvedeno v kupní smlouvě (objednávce) jinak, zahrnuje cena i příslušnou daň z přidané hodnoty.

 

3.4. Není‐li dále uvedeno jinak, je kupní cena splatná: v případě platby v hotovosti při převzetí zboží v prodejně prodávajícího, v případě platby na dobírku při převzetí zboží v místě doručení zboží, v případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy; povinnost kupujícího k úhradě kupní ceny je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud není částka kupní ceny uhrazena do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se automaticky ruší. Lhůta prodávajícího k dodání zboží běží až dnem úhrady kupní ceny.

 

3.5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména v případě velkého množství zboží, vysoké ceny či nákladů na přepravu, kupující v minulosti porušil jinou smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím atd.)) požadovat zálohu na kupní cenu. Je‐li to možné, sdělí prodávající kupujícímu požadavek na úhradu zálohy před uzavřením kupní smlouvy (např. osobně na prodejně, emailem či telefonicky po obdržení objednávky kupujícího). Záloha je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne uzavření kupní smlouvy, není‐li dohodnuto v konkrétním případě jinak. Lhůta prodávajícího k dodání zboží běží až dnem úhrady zálohy. Je‐li to možné, sdělí prodávající kupujícímu požadavek na úhradu kupní ceny před dodáním zboží před uzavřením kupní smlouvy (např. osobně na prodejně, emailem či telefonicky po obdržení objednávky kupujícího). Lhůta prodávajícího k dodání zboží běží až dnem úhrady kupní ceny.

 

3.6. Prodávající vystaví na částku kupní ceny a další platby prováděné na základě kupní smlouvy kupujícímu příslušný daňový doklad. Daňový doklad prodávající předá (zašle) kupujícímu zároveň se zbožím po uhrazení kupní ceny nebo elektronicky emailem na emailovou adresu kupujícího po dodání zboží a uhrazení kupní ceny.

 

3.7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

4. Dodání a přeprava zboží

 

4.1. Zboží může být kupujícímu dodáno následujícími způsoby:
- Osobně vyzvednuto kupujícím ve zvolené provozovně prodávajícího
- Doručeno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce provozovatelem poštovních služeb, externím přepravcem (dále jen „přepravce“) nebo prodávajícím (pouze ve vybraných lokalitách).

 

4.2. Způsob dodání zboží si volí kupující v objednávce. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se termínem dodání zboží rozumí datum předání zboží prodávajícím přepravci. Standardní doba doručení zboží daným přepravcem je uvedena na webovém rozhraní internetového obchodu nebo může být sdělena kupujícímu v provozovně prodávajícího. Prodávající neodpovídá za dodržení standardní doby doručení zboží zvoleným přepravcem ani za poškození způsobená při přepravě. V případě dodání zboží přepravcem se práva a povinnosti smluvních stran týkající se přepravy zboží řídí také dodacími podmínkami zvoleného přepravce.

 

4.3. Pokud je termín plnění specifikovaný v internetové objednávce (kupní smlouvě) uvedený ve dnech, rozumí se tím pracovní dny. Poslední den termínu plnění je dnem expedice předmětu plnění prodávajícím (např. pokud je v objednávce uvedena doba výroby 5 dní, pak 5. pracovní den je daná objednávka expedována prodávajícím – tzn. předána zvolenému přepravci, připravena na prodejně k vyzvednutí atd.).

 

4.4. Kupující se zavazuje převzít zboží v místě určeném kupujícím v objednávce a v termínu dle kupní smlouvy. Zboží je dodáno jeho odevzdáním kupujícímu. Předání a převzetí zboží je stvrzeno podpisem dodacího či zakázkového listu. V případě, že kupující zboží nepřevezme do dvou (2) týdnů od sjednaného termínu dodání, resp. od termínu doručení zboží přepravcem (je‐li sjednána přeprava zboží), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu způsobené škody. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručování.

 

4.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje převzetí zásilky a skutečnost, že zásilka nemá závady týkající se obalů zboží; na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. V případě poškození zboží při přepravě se kupující zavazuje při řešení reklamace k součinnosti s prodávajícím.

 

Autorská práva a příprava tiskových materiálů

 

4.6. Kupující prohlašuje, že mu náleží veškerá práva nezbytná k používání, zpracování, předávání a zveřejňování dat (zejména textových a obrazových materiálů) předaných prodávajícímu za účelem výroby zboží dle kupní smlouvy. Kupující ručí sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Prodávající neodpovídá za obsah tiskovin. Odpovědnost za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob v důsledku výroby zboží na základě tiskových dat předaných prodávajícímu kupujícím nese výhradně kupující.

 

4.7. Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití, polotovary a dále i hotové zboží, které si kupující nevyzvedne do dvou (2) týdnů po sjednaném termínu dodání, resp. termínu doručení zboží přepravcem (je‐li sjednána přeprava zboží), nebudou prodávajícím uschovávány ani nebudou kupujícímu předávány (zasílány).

 

4.8. V případě, že předmětem plnění dle kupní smlouvy je výroba zboží na základě tiskových dat kupujícího, je kupující povinen tisková data před jejich předáním prodávajícímu důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky. Nebezpečí případných vad zboží (polygrafických výrobků) způsobených v důsledku chybných tiskových dat předaných kupujícím (např. překlepy v textu, formátování, barevnost, velikost, rozlišení atd.), nese výhradně kupující. Prodávající je oprávněn odmítnout tiskové podklady, které jsou nečitelné, vadné, nejasné či jinak nezpracovatelné. Lhůta pro dodání zboží v takovém případě začne běžet až předáním nových bezvadných tiskových podkladů kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady způsobené kupujícímu v důsledku nezohlednění pokynů týkajících se předpokladů pro přípravu a předání tiskových dat. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem je nevhodné barevné spektrum nebo příliš nízké rozlišení, nebo jsou použity druhy písma, které nejsou pevnou součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu; to platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné prodávajícím.

 

4.9. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout tiskové podklady, které jsou neetické, pornografické nebo v rozporu s právním řádem. Lhůta pro dodání zboží v takovém případě začne běžet až předáním nových bezvadných tiskových podkladů kupujícím. Pokud kupující nedodá bezvadné tiskové podklady, jsou prodávající i kupující oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.

 

4.10. V případě, že předmět plnění dle kupní smlouvy zahrnuje také zpracování grafického návrhu prodávajícím (např. v případě svatebních oznámení, vizitek apod.) zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího náhled grafického návrhu k odsouhlasení či připomínkám kupujícímu. S výrobou zboží je započato až po odsouhlasení grafického návrhu kupujícím. Na pozdější reklamace týkající se grafického návrhu (zejména, pokud je již zboží ve výrobě), nemusí být brán prodávajícím zřetel.

 

4.11. Kupující bere na vědomí, že grafické zpracování tiskových materiálů (zboží) se může oproti předaným digitálním datům odlišovat, např. co se týče typu písma, řádkování apod. v důsledku technických parametrů, které musí tiskové materiály splňovat. Tyto odlišnosti v grafickém zpracování nejsou vadou.

 

4.12. Prodávající nenese odpovědnost za správnost šablon vystavených v internetových obchodech či na provozovně (např. vzory potisku desek diplomových prací). Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených ve své (internetové) objednávce.

 

5. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

5.1. Kupující má právo bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud:

 

5.1.1.je spotřebitelem (tj. dle § 419 občanského zákoníku jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání),

 

5.1.2. byla kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tj. zejména přes internetový obchod či na základě emailové komunikace) a nejedná se o případ uvedený v čl. 7.2 níže.

 

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 

6.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. v případě hrnků s vlastním potiskem, náramků s vlastním jménem atd.),

 

6.1.2. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, nebo

 

6.1.3. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

6.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné poštou na adresu provozovny prodávajícího či emailem na elektronickou adresu příslušné prodejny nebo příslušného eshopu prodávajícího nebo na elektronickou adresu, ze které bylo kupujícímu doručeno potvrzení jeho internetové objednávky.

 

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto oddílu 6. obchodních podmínek musí být zboží prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí‐li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující může vrátit zboží jeho odesláním na adresu provozovny prodávajícího nebo jej předat osobně v prodejně prodávajícího. Lhůta pro vrácení zboží je zachována, pokud je zboží odesláno prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

 

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto oddílu 6. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání zboží) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že předmětné zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající může vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Pokud se jedná o odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, s jejichž plněním bylo započato s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, náleží prodávajícímu v souladu s § 1834 občanského zákoníku poměrná část sjednané ceny za plnění již poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

6.5. Kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6.6. Je‐li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde‐li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. Odpovědnost za vady a záruka

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy. Prodávající může vydat reklamační řád upravující další práva a povinnosti smluvních stran.

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‐li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla‐li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3. Standardní postup: V případě výskytu vady na zboží prodávající zpravidla odstraní oprávněnou reklamovanou vadu opravou zboží (např. pokud se potisk trička i při dodržení návodu na praní oloupe, prodávající provede nový potisk). Pokud nelze danou vadu opravit, pokud se daná vada objevila již potřetí nebo pokud se tak prodávající rozhodne, dodá prodávající kupujícímu nové zboží, případně může kupujícímu vrátit zaplacenou cenu zboží (tj. dojde k odstoupení od kupní smlouvy). Tento standardní postup uplatňovaný prodávajícím v běžných případech oprávněných reklamací je uveden pouze pro ilustraci a nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran dle ostatních ustanovení tohoto článku 7 a právních předpisů.

 

7.4. Nemá‐li zboží vlastnosti uvedené v čl. 7.2 výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není‐li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je‐li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze‐li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (tzn., pokud byla daná věc opravována prodávajícím již alespoň dvakrát nebo pokud se vyskytlo najednou tři a více vad). V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí‐li kupující od smlouvy nebo neuplatní‐li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví‐li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

7.5. Ustanovení uvedená v tomto oddíle 7. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, v jejímž důsledku byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vadu způsobenou kupujícím, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá‐li to z povahy zboží. Kupující je povinen dodržovat návod k použití zakoupeného zboží, který byl kupujícímu předán spolu se zbožím. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nedodržením návodu.

 

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho prodejen. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží a související nezbytné podklady (např. účtenku). V případě reklamace vydá prodávající potvrzení o datu a způsobu jejího vyřízení.

 

7.7. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7.8. Tisk na materiál dodaný kupujícím: Kupující je povinen ověřit vhodnost materiálu dodaného prodávajícímu k potisku nebo zpracování. Prodávající neodpovídá za vady způsobené na dodaném materiálu jeho potiskem nebo zpracováním, zejména pokud takové vady vznikly v důsledku nevhodnosti předmětného materiálu, nedodržením návodu k použití či k údržbě apod. Použití dodaného materiálu je na riziko kupujícího a prodávající není povinen nahradit škodu na dodaném materiálu, ke které může dojít v průběhu jeho zpracování nebo potisku. Prodávající má právo odmítnout tisk nebo zpracování na dodaný materiál.

 

8. Ochrana osobních údajů

 

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“).

 

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího. Kupující souhlasí s využitím kontaktních údajů kupujícího uvedených v internetové objednávce (emailu, adresy, telefonu) pro nabídku služeb a výrobků prodávajícího.

 

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při uzavírání kupní smlouvy, při registraci, ve svém uživatelském účtu atd.) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě přepravců dopravujících zboží kupujícímu nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

8.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel pověřený prodávajícím provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou‐li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je‐li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví‐li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

9. Další ustanovení týkající se internetového obchodu

 

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.

 

9.2. Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 

9.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9.4. Prodávající je oprávněn omezit přístup do internetového obchodu a na webové stránky prodávajícího na dobu nezbytně nutnou k provedení údržby, opravy nebo úpravy systému.

 

9.5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé internetové obchody

 

10.1. Ustanovení tohoto oddílu 10. uvedená níže představují zvláštní obchodní podmínky pro níže uvedené internetové obchody provozované prodávajícím. V případě rozporu mají tato zvláštní ustanovení přednost před ostatními ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Internetový obchod www.sovadiplomky.cz a www.sovacopy.cz

 

10.2. Vzhledem k tomu, že výroba pevných vazeb pro diplomové a obdobné práce probíhá v expresních termínech, je prodávající oprávněn stornovat potvrzenou objednávku (tj. odstoupit od uzavřené kupní smlouvy) v následujících případech:
a) kupující chybně či nedostatečně vyplnil nezbytné údaje na objednávce; nebo
b) plnění smlouvy není ve sjednané lhůtě objektivně realizovatelné (zejména v případě poruchy stroje, nedostatku materiálu k výrobě apod.). Prodávající je povinen v takovém případě neprodleně oznámit kupujícímu na jeho emailovou adresu odstoupení od kupní smlouvy (označované jako „storno objednávky“). Prodávající bude rovněž v případech, kdy je to možné, telefonicky či emailem kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět převodem na jeho bankovní účet, osobně na pokladně v příslušné prodejně či poštovní poukázkou zaslanou na jeho adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů.

 

10.3. S ohledem na čl. 6.6 výše jsou dále pro ilustraci uvedeny příklady oprávněných a neoprávněných reklamací zboží ‐ pevných vazeb diplomových a jiných prací:

 

10.3.1. Neoprávněná reklamace:
a) velikost písmen je jiná než na objednávce, záměna velkých a malých písmen (toto rozhodnutí je plně záleží na knihaři),
b) umístění na deskách neodpovídá vzoru (umístění je dáno technologickými podmínkami – plně na rozhodnutí knihaře),
c) chyba v textu, pokud byla zadána kupujícím v objednávce v chybném znění, přehozené strany – strany jsou do desek zalisovány v pořadí, v jakém byly předány kupujícím,
d) křivě nazlacené řádky (tolerance +/‐ 2 mm na řádek ‐ tolerance je dána ručním charakterem výrob),
e) mechanicky poškozené desky vlivem pádu, politím či jiným nevhodným zacházením způsobeným kupujícím.

 

10.3.2. Oprávněná reklamace:
a) nedostatečné zalisování hřbetu pevné vazby (uvolnění listů),
b) nesprávná barva potisku (zlatá, stříbrná) či desek, c) prohození nazlacených řádků,
d) chybně uvedený text oproti objednávce kupujícího.

 

10.4. Prodávající je oprávněn vždy požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu.

 

10.5. Předmět plnění dle uzavřené kupní smlouvy zahrnuje pouze tisk (blíže specifikovaný v internetové objednávce)na základě tiskových dat kupujícího, která jsou bezvadná, úplná a dostatečná pro realizaci daného předmětu plnění. Předmět plnění tak zejména nezahrnuje zpracování grafického návrhu, není‐li v konkrétním případě sjednáno výslovně jinak. Pokud nejsou tisková data kupujícího předaná prodávajícímu bezvadná, úplná a dostatečná a kupující na výzvu prodávajícího tisková data nedoplní, je prodávající i kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (nedohodnou‐li se strany jinak).

 

11. Doručování

 

11.1. Nebude‐li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

11.2. Zpráva je doručena:

 

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetí zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře‐li adresát zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde‐li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

12. Závěrečná ustanovení

 

12.1. Vyřizování stížností zákazníků zajišťuje vedoucí příslušné provozovny. Kontaktní formulář je k dispozici na webových stránkách jednotlivých internetových obchodů.

 

12.2. V případě sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on‐line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

12.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

12.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

12.6. Je‐li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.7. Objednávka kupujícího je po potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.

 

12.8. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo‐li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.