Image

1. FLEXIBILNÍ
COPY CENTRUM

Pracovní dobu upravujeme dle dohody s Vámi a celkovému množství zakázek a našich kapacit.

Objednat zakázky můžete online.

Čas vyzvednutí dle dohody.

Online příjem zakázek není omezen na OT dobu.

Obecné podmínky použití

Než začnete tyto webové stránky (dále také jen „stránky“) používat, přečtěte si pečlivě podmínky používání (dále také jen „podmínky“). Používáním stránek je bráno, že jste podmínky četli a souhlasíte s nimi. Jestliže s podmínkami nesouhlasíte, nesmíte stránky vůbec používat. Tyto podmínky se vztahují na celý obsah stránek respektive na jakýkoli obsah stránek (texty, informace, grafika, fotografie, software, data) a také na služby, které jsou na stránkách uvedeny jako služby provozovatele stránek. Kompletní obsah včetně nabízených služeb je součástí těchto stránek a je dále uváděn komplexně také jako webové stránky společnosti („stránky“).

Používáním těchto stránek také potvrzujete, že jste podmínky použití pochopili a vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete jednat v souladu s veškerými příslušnými zákony a nařízeními.

Provozovatelem webových stránek www.sovacopy.cz (dále také pouze „SOVA COPY“ nebo „SOVA“ nebo „provozovatel“) je Milada Šimová, IČ: 88355951, se sídlem Jiráskova 1286, 530 02 Pardubice, vedeno na úřadu příslušném podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic.

SOVA COPY je oprávněna kdykoli a bez upozornění změnit prostřednictvím aktualizace těchto stránek tyto Podmínky použití a jakékoli informace obsažené na těchto stránkách. SOVA COPY může kdykoli a bez upozornění zdokonalovat nebo měnit produkty, služby nebo informace zobrazené na těchto stránkách.

Použití webových stránek

SOVA Vás opravňuje používat obsah stránek pouze k Vašim, nekomerčním účelům. Použití obsahu těchto stránek k jakýmkoli jiným účelům (veřejné či obchodní účely) je striktně zakázáno, pokud není uvedeno jinak v písemné smlouvě mezi Vámi a SOVA. Obsah stránek dále nesmíte upravovat, kopírovat, reprodukovat, přenášet na jiné stránky, veřejně uvádět, veřejně zobrazovat nebo distribuovat bez písemného souhlasu provozovatele. Jakékoli neautorizované použití těchto webových stránek může porušit autorská práva nebo práva k duševnímu vlastnictví. Některé produkty zobrazené na těchto stránkách mohou mít své vlastní podmínky použití, kterými se řídí.

Omezení záruky a odpovědnosti

Provozovatel těchto stránek nezaručuje, že informace uvedené na těchto stránkách jsou správné, aktuální nebo úplné. Tyto stránky mohou obsahovat jakékoli nepřesnosti nebo typografické chyby. Provozovatel za obsah těchto stránek nepřebírá žádnou zodpovědnost a výslovně tuto odpovědnost vylučuje včetně odpovědnosti za aktualizaci těchto stránek ani za zajištění přesnosti či úplnosti informací na těchto stránkách. Proto jste sami povinni si ověřit přesnost a úplnost všech zveřejněných informací než učiníte rozhodnutí o použití jakýchkoli informací zveřejněných na těchto stránkách.

Z tohoto důvodu provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu nebo jinou újmu, která by mohla být způsobena užitím jakýchkoli informací a materiálů na těchto stránkách, ani za škody související s užíváním těchto stránek a jejich obsahu a to zejména za ušlý zisk, ztrátu úspor, ztrátu programů či jiných dat, přerušení obchodní činnosti, ani když byl provozovatel o možnosti vzniku takových škod předem informován. Vyloučení nebo zřeknutí se odpovědnosti se vztahuje na všechny příčiny žaloby ať už na základě porušení smluvního vztahu, záruky, mimozávazkového vztahu nebo jiné odpovědnosti. Dále provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah webových stránek třetích stran, na které odkazují tyto stránky. Provozovatel také nezodpovídá za informace a obsah materiálů, které na tyto stránky umístí třetí strany, bez ohledu na to, zda se tak stane s jeho vědomím či nikoliv. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit z těchto stránek jakýkoli obsah nebo materiály, které by mohly odporovat platným zákonům a předpisům nebo byly umístěny na tyto stránky bez udání důvodu.

Provozovatel neposkytuje žádné záruky, že jakékoli nahlášené problémy na těchto stránkách budou ze strany SOVA vyřešeny.

Vyloučení záruky

Užívání těchto stránek je výhradně na Vaše riziko. Veškeré informace a služby jsou poskytovány tak, jak je na stránkách uvedeno a bez záruk jakéhokoli druhu. Provozovatel výslovně a v maximální míře povolené zákonem vylučuje všechny a jakékoli jiné záruky, a to zejména záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, záruky neporušení práv třetích stran, vlastnických práv nebo práv na duševní vlastnictví.  SOVA dále neposkytuje žádné záruky nebo garance na nepřerušovaný, bezpečný a bezchybný provoz těchto stránek.

Použitím těchto stránek potvrzujete, že souhlasíte, že pokud stáhnete a dále použijete jakýkoli obsah těchto stránek, činíte tak výhradně z vlastního uvážení a na své vlastní riziko a jste výhradně odpovědni za veškeré škody, které mohou vzniknout, včetně ztráty dat nebo poškození vašeho výpočetního systému.

Některé jurisdikce nepřipouští vyloučení záruky nebo ne v úplném znění a tak se na vás výše uvedené vyloučení záruk nebo některá její část nemusí vztahovat.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazy na webové stránky třetích stran jsou na těchto stránkách uvedeny pouze pro informativní účely a pro Vaše pohodlné používání internetu. Jestli tyto odkazy využijete (kliknete na ně), opustíte webové stránky SOVA. SOVA nemá povinnosti přezkoumávat jakékoli stránky třetích stran, nekontroluje stránky třetích stran a nenese zodpovědnost za jakýkoli obsah stránek třetích stran. Jestliže se rozhodnete navštívit stránky třetích stran, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Odkazy na tyto stránky

Můžete vytvářet odkazy na tyto webové stránky, ale musíte při tom dodržovat následující podmínky a postupovat dle příslušných zákonů. Zároveň umístěním odkazu na tyto stránky udílíte svůj souhlas s tím, že SOVA smí kdykoli a to bez předchozího upozornění a dle vlastního uvážení, zrušit povolení týkající se odkazu na tyto stránky. V takovém případě se zavazujete bezodkladně odstranit veškeré odkazy na tyto webové stránky a že přestanete používat logo a jméno společnosti.

Bez písemného povolení od provozovatele nesmí být odkaz na tyto stránky jakkoli odporující těmto podmínkám:
a) odkaz může odkazovat na tyto stránky, ale nesmí zobrazovat jakýkoli obsah těchto stránek (včetně loga provozovatele apod.);
b) stránka s odkazem nesmí vytvářet prostředí prohlížeče nebo stránek zobrazující nebo imitující obsah těchto stránek a nesmí vytvářet rámce kolem těchto stránek;
c) odkaz nesmí vytvářet předpoklad či dojem, že SOVA jakkoli schvaluje či podporuje stránky (a jejich jakýkoli obsah), ze které odkaz vede na tyto stránky;
d) odkaz nesmí nesprávně či hanlivě prezentovat svůj vztah k provozovateli, SOVA či těmto stránkám;
e) odkaz nesmí prezentovat nepravdivé, hanlivé nebo zavádějící informace o produktech a službách na těchto stránkách nebo jakkoli poškozovat dobré jméno SOVA, provozovatele či těchto stránek;
f) stránky s odkazem nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za hanlivý, odporný, urážející, kontroverzní či jakkoli porušovat zákony a
g) stránka s odkazem musí mít obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Utajení důvěrných informací

Provozovatel si nepřeje od Vás získat důvěrné nebo chráněné informace prostřednictvím těchto stránek. Proto prosím berte na vědomí, že veškeré informace, které zašlete do SOVA, nebudou považovány za důvěrné. Zasláním jakýchkoli informací do SOVA udělujete provozovateli neomezenou, neodvolatelnou licenci na kopírování, reprodukování, zveřejňování, přenášení, veřejné zobrazování, modifikaci, distribuci, vytváření odvozených děl a další jakékoli jiné používání takových informací nebo materiálů. Dále souhlasíte, že provozovatel může volně použít jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo jiné informace či postupy, které mu zašlete, pro jakýkoliv účel bez omezení s výjimkami uvedenými písemnými úmluvami mezi Vámi a SOVA. Pro informace týkající se ochrany osobních údajů, prosím přejděte do náležité sekce „Ochrany osobních údajů“.

Poskytnutím jakýchkoli informací výše uvedených zároveň potvrzujete a zaručujete, že:
a) jste osoba starší 13 let;
b) vlastníte všechna potřebná práva k Vámi poskytnutým materiálům nebo vlastníte všechna potřebná práva, abyste k Vámi poskytnutým materiálům, mohli předat všechna zde popsaná práva;
c) zaplatili jste a zaplatíte všechny licenční, celní a jiné finanční závazky jakéhokoli druhu na Vámi poskytnuté materiály, které vyplynou z použití či komerčního použití a
d) Vámi poskytnuté materiály neporušují autorské právo, obchodní známku, patenty, obchodní tajemství, práva na ochranu osobních údajů, práva na duševní vlastnictví či jiná zákonná nebo morální práva jakékoli třetí strany.